Cookiebeleid en privacyverklaring onderaan deze pagina.

Algemene voorwaarden


Artikel 1

1.1 Sessies worden voor de aanvang van de sessie per overschrijving betaald op het hiervoor voorziene rekeningnummer, met als mededeling de voornaam van de cliënt en de sessie datum.

1.2 Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.3 Indien het de cliënt is toegestaan om in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.4 Bij betaling in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor de sessie aanvangt.

1.5 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.6 Martje Saerens valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen.

1.7 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.


Artikel 2

Elke afspraak, inschrijving in een groepsprogramma of aankoop van een online programma betekent aanvaarding door de cliënt van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.


Artikel 3

3.1 Indien de cliënt tijdens een coaching, groepsprogramma of online programma beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de coaching, het groepsprogramma of het online programma verschuldigd.

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Martje Saerens.


Artikel 4

Inschrijvingen of afspraken per email, het contactformulier op de website of enige andere geschreven communicatievorm waaronder SMS, WhatsApp, Facebook, ... geldt effectief als inschrijving of afspraak en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.


Artikel 5

5.1 Coaching: Annuleert de cliënt een coaching-sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.

5.2 Groepssessie: Deze kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de eerste groepssessie. Bij annulatie binnen de maand tot 7 kalenderdagen op voorhand is de cliënt 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de cliënt zich wel laten vervangen. Martje Saerens behoudt het recht om de persoon die de cliënt vervangt te weigeren.

5.3 Training en opleiding. Deze kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de training of opleiding. Bij annulatie binnen de maand tot 7 kalenderdagen op voorhand is de cliënt 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd.


Artikel 6

6.1 Bij misbruik (zoals het delen van de inhoud van een coaching, groepssessie of online programma zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Martje Saerens, onrespectvol/discriminerend/... taalgebruik, ...) wordt de cliënt met onmiddellijke ingang de toegang tot de coaching, de groepssessie of het online programma ontzegd.

6.2 Martje Saerens behoudt zich het recht voor de betaalde inschrijvingsgelden in dat geval niet terug te storten.

6.3 Martje Saerens behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar juridisch adviseur.


Artikel 7

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de sessie, groepssessie, training of opleiding of binnen een maand na inschrijving op een online programma.


Artikel 8

Bij annulatie door Martje Saerens wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een groepssessie of opleiding kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verzet worden.


Artikel 9

9.1 Indien de cliënt onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), stemt de cliënt uitdrukkelijk toe dat Martje Saerens informatie uitwisselt met zijn/haar arts (huisdokter, gynaecoloog, fertiliteitsarts,...).

9.2 Indien de cliënt hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

9.3 Martje Saerens heeft altijd de mogelijkheid om een cliënt de toegang tot een individuele begeleiding/groepssessie/opleiding te weigeren of door te verwijzen naar een collega.


Artikel 10

De aansprakelijkheid van Martje Saerens is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".


Artikel 11

11.1 De coachings/groepssessies/opleidingen/online programma's gegeven door Martje Saerens zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.

11.2 Alle trajecten, groepssessies, opleidingen en online programma's zijn bedoeld voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze zijn niet bedoeld om medische begeleiding van welke aard dan ook te vervangen.

11.3 Martje Saerens is erkend voedingscoach Cerden®. De cliënt wordt steeds door haar persoonlijk begeleid.


Artikel 12

12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Martje Saerens.


Artikel 13

13.1 Data Privacy: Martje Saerens respecteert de General Data Protection Regulation. Alle gegevens die Martje Saerens via cliënten ontvangt, worden enkel gebruikt in het kader van de uitoefening van coachings, groepssessies, opleidingen en online programma's. Gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen noch voor marketingdoeleinden gebruikt (tenzij uitdrukkelijke toestemming van de cliënt). De cliënt kan deze gegevens ten alle tijden inkijken, laten wijzigen en schrappen via een mail naar hello@martjesaerens.be 

Cookiebeleid


Wat zijn Cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in je browser worden opgeslagen door websites die je bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om je ervaring te verbeteren tijdens het browsen op deze website.

 

Hoe en waarom worden Cookies op deze website gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om je browserervaring te verbeteren. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om je gegevens voor een volgende keer te onthouden .

We gebruiken ook cookies om bezoekgedrag op deze website in kaart te brengen.


Hoe deactiveer je cookies?

Je kan voorkomen dat cookies in je browserinstellingen worden geplaatst - al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die je bezoekt. Cookies op deze website zijn niet essentieel, maar kunnen je ervaring verbeteren.
Als je cookies in je browser wil verwijderen, kan je deze handleiding volgen.


Privacy policy


Wat is de AVG en wat is het doel van de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-wetgeving waarin het verwerken en het vrij gebruiken van persoonlijke gegevens vastgelegd is. Het bestaat uit gegevensbescherming principes en voorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het doel van de AVG is om dezelfde wetten voor de bescherming van uw gegevens te hebben in alle EU-lidstaten en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer deze gegevens gebruikt worden.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 'identificeerbaar natuurlijk persoon', oftewel een echt persoon. Dit betreft naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer, foto's, credit card en gezondheidsinformatie.


Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Martje Saerens kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Martje Saerens, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een bestelling op de website aan Martje Saerens verstrekt.

Martje Saerens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Je adres
  • Je IP-adres
  • Je para)medische gegevens: medische geschiedenis, klachten, diagnoses, resultaten van onderzoeken, … (enkel indien je een consult boekt, en indien dit noodzakelijk is om jou te kunnen helpen)

Deze gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar na contactname / consult en worden enkel aangewend om uw aanvraag te kunnen behandelen of om u een gepaste voedings- en levensstijlbegeleiding te kunnen bieden.

Deze gegevens worden enkel met derden gedeeld op jouw expliciete vraag, om bijvoorbeeld je huisarts of specialist op de hoogte te houden.

Deze gegevens worden niet aangewend voor marketingdoeleinden noch om u bepaalde publiciteitsadvertenties voor te stellen.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Martje Saerens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

  • het IP-adres van je computer en daarvan afgeleid de locatie (bij benadering)
  • het tijdstip en de duurtijd van bezoek
  • de browsergegevens : welke browser, web versus mobiel en soort apparaat
  • de bezochte pagina

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Martje Saerens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden in geen geval aan derden verstrekt.

Martje Saerens maakt geen gebruik van Google Analytics.


BEVEILIGING

Martje Saerens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


De website van Martje Saerens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te garanderen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Persoonsgegevens die meegedeeld worden via de website worden gehost in datacenters in Denemarken. Deze gegevens kunnen verplaatst worden naar andere datacenters in de Europese Unie maar enkel wanneer hetzelfde niveau aan beveiliging en beschikbaarheid gegarandeerd kan worden. Een hoog niveau beveiliging wordt geboden via diverse technische, organisatorisch en fysieke beveiligingsmaatregelen.


Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Martje Saerens op via hello@martjesaerens.be.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@martjesaerens.be.

Martje Saerens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Meer weten over cookies en hoe cookies verwijderen?
Accepteren